Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtási rendelete (368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a továbbiakban: Ávr.) szétválasztja a helyi önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodását, szemben az eddigi gyakorlattal, amikor az Áht. és az Önkormányzati törvény alapján az önkormányzat és a hivatal egy gazdálkodási egységet képezett.

 

 

 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint:

  • Minden önkormányzat köteles önálló adószámot igényelni, amennyiben ez még nem történt meg legkésőbb 2012. február 29-ig.
  • A meglévő bankszámla száma az önkormányzaté, annak adatait kell szükség esetén megváltoztatni: a bankszámla tulajdonosa az önkormányzat lesz. Amennyiben eddig az önkormányzat hivatala volt a tulajdonos, a hivatalnak kell új bankszámlát nyitnia. Az önkormányzat által már korábban nyitott önálló bankszámlát célszerű az átvezetéssel egyidejűleg megszüntetni.
  • Amennyiben a meglévő szerződései szempontjából arra is szüksége van az önkormányzatnak, hogy áfa-státuszán változtasson, akkor ezt is megteheti február 29-ig. Az áfa-státusz változtatása abban az esetben is lehetséges, ha önálló adószámmal már rendelkezik az önkormányzat.
  • Az önkormányzati hivatal könyveiben szereplő vagyonelemek főszabályként átkerülhetnek az önkormányzat könyveibe, de amennyiben a hivatal vagyonkezelőként kijelölésre kerül, a hivatal könyveiben maradnak.

Fentiek a nemzetiségi önkormányzatokra és az önkormányzatok társulásaira is érvényes rendelkezések.

Az önkormányzati költségvetési szerveknek szintén önálló fizetési számlát kell nyitni. Önállóan működő önkormányzati költségvetési szerv számára pedig önálló adószámot is kell igényelni.

Az Ávr. 2012. január 1-vel lépett hatályba, és 60 napot ad az önkormányzatok számára, hogy jelezzék törzsadataik változását a folyamatban lévő magánjogi szerződéseikkel összefüggésben. A kedvezményezett önkormányzatoknak tehát legkésőbb 2012. febr. 29-ig be kell jelenteniük adataik változását a támogató felé.1

Mivel az adatváltozások érinthetnek mind támogatási szerződéseket, mind a támogatási szerződések keretében kötött vállalkozási, megbízási szerződéseket, ezért mind a támogatási szerződéseket, mind a vállalkozási, megbízási szerződéseket összhangba kell hozni a változó adatokkal.

A változó szabályozás miatt az uniós forrásból társfinanszírozott, folyamatban lévő projektek tekintetében a következőkre hívjuk fel tisztelt figyelmét:

I. Támogatási szerződéssel már rendelkező projektek esetében

I.1 A kedvezményezett személye

A) Önkormányzat a kedvezményezett

Főszabályként, ha a fejlesztés tárgya az önkormányzat tulajdonában van, a képviselő-testület jogosult kötelezettséget vállalni, az önkormányzat a támogatás kedvezményezettje, és az elszámolásra kerülő számláknak az önkormányzat nevére, adószámára kell szólniuk. A képviselő-testületet – annak felhatalmazása alapján – a polgármester képviseli, tehát a támogatási szerződést, valamint a projekt keretében kötött vállalkozási, megbízási szerződéseket a polgármester írja alá. Az esetlegesen támogató felé korábban nem benyújtott képviselő-testületi felhatalmazást az adatváltozások bejelentésével egyidejűleg kérjük benyújtani.

A projektben részt vehet az önkormányzat hivatala, azonban csak az önkormányzati képviselő-testület felhatalmazása (képviselő-testületi határozat) alapján, és olyan ügyekben, amelyekre a felhatalmazása kiterjed. Ha a projekt megvalósításában részt vesz az önkormányzat hivatala (pl. az ő munkatársai látják el a projekt menedzsment feladatokat), a hivatalt a projektben résztvevőként nevesíteni kell a támogatási szerződésben, és pontosan rögzíteni kell, hogy mely tevékenységeket végez az önkormányzat hivatala. Ennek rögzítése érdekében szükség esetén a támogatási szerződés módosítását kell kezdeményezni.

Ha a projektben részt vesz az önkormányzat hivatala, a projekt megvalósítása során mind az önkormányzat, mind a hivatal nevére kiállított számlák elszámolhatóak a köztük lévő, támogatási szerződésben rögzített munkamegosztással összhangban.

B) Önkormányzati hivatal a kedvezményezett

Az önkormányzati hivatal kizárólag akkor lehet kedvezményezett, amennyiben a fejlesztés tárgya tekintetében vagyonkezelőként került kijelölésre, és az ő könyveiben kerül nyilvántartásra az érintett vagyon. Ekkor a hivatal adószámára szólnak a számlák. Ebben az esetben is rendelkeznie kell azonban az önkormányzati képviselő-testület felhatalmazásával (képviselő-testületi határozattal) a támogatási szerződés végrehajtásához, amelyet szintén be kell nyújtani a közreműködő szervezethez.

I.2 Ha önkormányzat a kedvezményezett, de az önkormányzati hivatal adószámát használja a projekt keretében:

Az Ávr. hatályba lépéséig, tehát 2011. december 31-ig a jogszabályok lehetővé tették, hogy az önkormányzat a hivatala adószámát használja. Ezért a legkésőbb 2012. február 29-i teljesítésű, elszámolásra benyújtott számlák a korábban regisztrált adószám alapján elfogadhatóak.

Az adatváltozásokat legkésőbb 2012. február 29-ig kérjük a támogató felé bejelenteni.

Az adószám változása kapcsán változhat az áfa-státusz is, ami támogatási szerződés-módosítást igényel, mivel ez érintheti a projekt költségvetését, a fordított áfa alkalmazhatóságát, valamint a fordított áfa-előleg igénybevételének lehetőségét is.

Javasoljuk átgondolni, hogy a folyamatban lévő támogatási szerződéseik teljesítése szempontjából milyen áfa-státuszt célszerű választaniuk, mi jár az Önök számára a legkevesebb adminisztratív teherrel illetve költséggel. Ennek megítéléséhez a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

Ha az önkormányzat most igényelt önálló adószáma „1”-es, csak akkor kerülhet sor fordított adózásra, ha a termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó (a szállító) az általános szabályok szerint adózó vagy eva adóalany, és a kedvezményezett kizárólag adólevonási joggal nem járó adómentes tevékenységet végez. Ettől eltérő esetben fordított áfával érintett nettós számla nem kerülhet elszámolásra.

Ha az önkormányzat hivatala fordított áfa-előleget vett igénybe, és azzal nem számol el az áfa-státusz változásának bejelentéséig, az elszámolatlan előleget vissza kell fizetni, ügyleti kamat azonban nem kerül felszámításra.

Ha az önkormányzat áfa-státusza megegyezik a korábban fordított áfa-előleget igénybe vett önkormányzati hivatal áfa-státuszával, a még elszámolatlan előleget nem kell visszafizetni, amennyiben a kötelezettség az átadás-átvétel keretében tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel alátámasztva átszáll az önkormányzatra.

A 2012. február 29-ét követő teljesítésű számlák már csak az új adószámmal ellátva számolhatóak el.

Fordított áfa-előleggel történő elszámolás esetében legkésőbb 2012. február 29-i teljesítésű számlához kapcsolódóan nyújtható be az önkormányzati hivatal által teljesített adóbevallás.

Ha a projekt végrehajtásában az önkormányzat hivatalának köztisztviselője, megbízottja működik közre, közreműködésére az I. pontban leírt alapelveket kell alkalmazni.

I.3 Ha az önkormányzati hivatal szerepel kedvezményezettként a támogatási szerződésben a saját adószámával:

Amennyiben a fejlesztés eredményeként létrejött vagyontárgy az önkormányzat hivatalának vagyonkezelésében marad, nem szükséges a támogatási szerződést módosítani, hiszen a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeket a vagyonkezelő a támogatási szerződés aláírásával vállalta. Ilyen esetben alátámasztásul be kell nyújtani a vagyonkezelési szerződést.

Ha azonban a fejlesztés eredményeként létrejött vagyontárgy – amely a kedvezményezett önkormányzat tulajdona – nem marad az önkormányzati hivatal vagyonkezelésében, akkor projektgazda-váltás történik, amely a támogatási szerződés-módosítását igényli. A támogatási szerződés módosítására a I.2. pontban foglaltak alkalmazandóak. Természetesen az áfa-státusz változására, valamint a fordított áfa-előleg kezelésére vonatkozó tudnivalók ebben az esetben is érvényesek.

Projekt-átadás esetén – amennyiben támogatási előleg-igénylésre került sor, és az előleggel még nem teljes körűen számolt el az átadó önkormányzati hivatal – az elszámolatlan előleget abban az esetben nem kell visszafizetni, ha a kötelezettség – mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel alátámasztva – átszáll az átvevő önkormányzatra. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a támogatási szerződés-módosítás melléklete. Az átadás-átvétel időpontjában elszámolatlannak kell tekinteni azt az előleg összeget, amelynek elszámolására még nem nyújtott be számlákat az önkormányzati hivatal, vagy a benyújtott előleg-elszámolást a támogató még nem hagyta jóvá.

Önkormányzati költségvetési szervek összevonásával, átalakításával kapcsolatos tudnivalók

Amennyiben a kedvezményezett az önkormányzat költségvetési szerve (pl. művelődési ház), és összevonásra kerül vagy összevont intézmény részeire bomlik, szintén a fenti elvek szerint kell eljárni, amennyiben a szervezeti átalakítás projektgazda-változást, törzsadat-változást vagy az áfa-státusz illetve a projekt-költségvetés változását okozza.

Nemzetiségi önkormányzatok

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemzetiségi önkormányzatok (eddigi kisebbségi önkormányzatok) esetében névváltozásra is sor kerül, amely szintén változás-bejelentést igényel a támogató felé.

II. Az Ávr. hatályba lépését megelőzően benyújtott, támogatási döntéssel igen, de támogatási szerződéssel még nem rendelkező projektek esetében a következők a teendők:

Legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig kérjük tisztázni a közreműködő szervezet felé a projektgazda személyét, valamint az önkormányzati hivatal projektben való részvételének kereteit. Ennek részleteit az I.1 pont tartalmazza.

Kérjük tisztázni az adószám-változásból fakadó áfa-státusz változást is, és a szerződésbe bekerülő projekt-költségvetést ennek megfelelően véglegesíteni. (Az áfa-státusz változása miatti tudnivalókat részletesebben l. az I.2 pontban.) Ha már folyamatban lévő projekt részesül támogatásban, legkésőbb 2012. február 29-i teljesítésű számlák esetében elfogadhatóak az önkormányzati hivatal nevére kiállított számlák, ha egyébként a fentiek alapján a projekt kedvezményezettje az önkormányzat.

Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik támogatási szerződéssel, a fentiekben előírt tájékoztatási, változás-bejelentési kötelezettségének legkésőbb 2012. február 29-ig szíveskedjen eleget tenni, valamint – amennyiben szükséges – a támogatási szerződés módosítását szíveskedjen kezdeményezni.

Amennyiben támogatási döntéssel igen, de támogatási szerződéssel még nem rendelkezik, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezettel a támogatási szerződés véglegesítése érdekében.

Fentiekkel kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel, kérjük, forduljon az NFÜ központi ügyfélszolgálatához.